Baanreglement

TENNISVERENIGING GLIMMEN - BAANREGLEMENT

Speelrecht

Alle leden hebben speelrecht tot 19.00 uur. Na 19.00 uur alleen senioren en kinderen die de basisschool hebben verlaten. Niet-leden mogen alleen spelen na introductie of uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

Toegang tot de banen is alleen toegestaan op tennisschoenen met het goede profiel en in tenniskleding.

Competitieleden

Een competitielid heeft alleen het recht om competitiewedstrijden te  spelen op de banen van TV Glimmen. Buiten die wedstrijden om mogen ze geen gebruik maken van de banen.

 
Reservering
Minimaal 2 speelgerechtigde spelers kunnen een baan reserveren door een geldige ledenpas op het afhangbord te bevestigen.

De speeltijd bedraagt 60 minuten, inclusief slepen.

Speelrecht op een baan die vrij is, wordt met onmiddellijke ingang verkregen door inschrijving aan het begin van de eerstvolgende termijn.

Spelers die les hebben, kunnen pas afhangen nadat de les is afgelopen.

Spelers kunnen opnieuw afhangen als de gereserveerde speeltijd geheel is verstreken.

Reservering via het afhangbord is alleen geldig als tenminste één van de inschrijvers aanwezig is vanaf het moment van inschrijving tot aan het begin van de gereserveerde speeltijd met inachtneming van punt 6.

Introducés zijn toegestaan, met een maximum van 3 keer per introducé per jaar.

Het lid dat iemand introduceert, is verantwoordelijk voor de betaling van 5 euro per introducé. Voordat de baan betreden wordt, dient op een kantinebon de naam van de introducé en van het lid te worden vermeld, waarna de penningmeester zal zorgen voor de facturering.

Na het spelen dient men de baan te vegen, voordat de volgende termijn ingaat;

Schade of klachten over de banen dient gemeld te worden aan de technische commissie.

Training, competitie en wedstrijden

Het gebruik van de banen voor training, competitie en wedstrijden wordt door het bestuur in overleg met de trainers en de jeugdcommissie geregeld en wordt op het mededelingenbord aangegeven.

Slotbepalingen

De technische commissie is bevoegd om, in overleg met en na toestemming van het bestuur, het baanreglement tussentijds te wijzigen.

Het bestuur en de technische commissie zijn gerechtigd bij niet naleven van het baanreglement, de betrokkene(n) een waarschuwing te geven. Herhaald overtreden van het baanreglement wordt aangemerkt als wangedrag. Het bestuur kan statutair de volgende sancties opleggen; berisping, tuchtrechterlijke boete, uitsluiting tot deelname van activiteiten, schorsing of royement.

Men dient de aanwijzingen van de technische commissie en de groundsman te allen tijde op te volgen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen

KVK-nummer

2068669